Toimintapolitiikat

Laatupolitiikka

Päämääränä on parantaa tuotteiden ja palvelun laatua sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. Tuotteet ja palvelut on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja ne ovat laadukkaita sekä kilpailukykyisiä, lähtökohtana on sopimusten mukainen toiminta ja vaatimusten noudattaminen. Töiden suorittaminen laadukkaasti ja ajallaan kasvattavat asiakkaiden luottamusta organisaatioon. Mahdollisiin reklamaatioihin johtaneet syyt selvitetään ja määritellään toimenpiteet kuinka vältetään vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (TTT-politiikka)

Voimatel Oy on sitoutunut työntekijöiden työterveyden ja -turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen noudattaen kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia. Voimatel tarjoaa henkilöstölleen laadukkaan työterveyshuollon valtakunnallisesti. Asianmukaisilla työ- ja suojavälineillä sekä -menetelmillä minimoimme työntekijöille tai muille sidosryhmille toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit. Säännöllisellä työterveys- ja työturvallisuustoiminnalla (TTT-toiminnalla) sekä tätä tukevilla toimintasuunnitelmilla varmistetaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen sekä parantaminen. Työntekijöiden turvallisuutta ja hyvinvointia seurataan, ylläpidetään ja kehitetään jatkuvaan parantamiseen perustuvalla toiminnalla. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Ympäristöpolitiikka

Voimatel Oy pyrkii oman toiminnan jatkuvalla kehittämisellä kustannustehokkaaseen ja ympäristöä säästävään toimintamalliin. Sitoudumme toimimaan ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi, keskeisinä periaatteina on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia käyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita, sekä pyrkiä liikkumaan luontoa säästävästi. Energiaa käytetään mahdollisimman vähän ja jätteiden määrä minimoidaan. Kaikessa toiminnassamme noudatamme voimassaolevia ympäristölakeja ja määräyksiä.

Tietoturvapolitiikka

Voimatel ja sen johto on sitoutunut ylläpitämään hyvää tietoturvallisuuden tasoa yhtiössä. Tietoturvallisuus tarkoittaa, että kaikkia tietoihin liittyviä riskejä hallitaan ja lievennetään hyväksyttävälle tasolle kaikissa toiminnoissa, niin järjestelmissä kuin manuaalisissa prosesseissa. Voimatel tekee yhteistyötä useiden ulkopuolisten tahojen, mm. asiakkaiden, toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, minkä vuoksi tietoturvaperiaatteiden ja -ohjeiden noudattaminen ja tietoisuus ovat erityisen tärkeitä.  Näin varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, saatavuus, eheys sekä oikea käyttötarkoitus. Hyvä tietoturvallisuus on keskeinen liiketoiminnan mahdollistaja Voimatelille.