Toimintapolitiikat

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (TTT-politiikka)

Henkilöstön turvallisuus ja terveys on lähtökohtana yhtiön kaikessa toiminnassa. Voimatel Oy on sitoutunut työntekijöiden työterveyden ja –turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. TTT-toimintaa kehitetään yhteistyössä koko henkilöstön ja muiden olennaisten sidosryhmien kanssa. Haemme aktiivisesti uusia keinoja ja tapoja kannustaa henkilöstöä ennakoivaan toimintaan turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön saavuttamiseksi. Tavoitteena on nolla tapaturmaa ja nolla työkyvyttömyyseläkettä.

Panostamme riskienhallintaan arvioimalla säännöllisesti työterveys- ja työturvallisuusriskejä ja kannustamalla henkilöstöä aktiiviseen turvallisuushavainnointiin. Kirjaamme turvallisuushavainnot, tapaturmat sekä läheltä piti ‐tilanteet tavoitteenamme oppia niistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Voimatel tarjoaa henkilöstölleen laadukkaan työterveyshuollon valtakunnallisesti. Asianmukaisilla työ- ja suojavälineillä sekä -menetelmillä minimoimme työntekijöille tai muille sidosryhmille toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit. Säännöllisellä työterveys- ja työturvallisuustoiminnalla (TTT-toiminnalla) sekä tätä tukevilla toimintasuunnitelmilla varmistetaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden jatkuva kehittäminen.

Yhtiön johto on sitoutunut turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen ja linjannut, että jokainen tiimi- ja johtoryhmäpalaverit alkavat turvallisuus- tai hyvinvointiteemalla.

Laatupolitiikka

Päämääränä on parantaa tuotteiden ja palvelun laatua sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. Tuotteet ja palvelut on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja ne ovat laadukkaita sekä kilpailukykyisiä, lähtökohtana on sopimusten mukainen toiminta ja vaatimusten noudattaminen. Töiden suorittaminen laadukkaasti ja ajallaan kasvattavat asiakkaiden luottamusta organisaatioon. Mahdollisiin reklamaatioihin johtaneet syyt selvitetään ja määritellään toimenpiteet kuinka vältetään vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa.

Ympäristöpolitiikka

Voimatel Oy pyrkii oman toiminnan jatkuvalla kehittämisellä kustannustehokkaaseen ja ympäristöä säästävään toimintamalliin. Sitoudumme toimimaan ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi, keskeisinä periaatteina on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia käyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita, sekä pyrkiä liikkumaan luontoa säästävästi. Energiaa käytetään mahdollisimman vähän ja jätteiden määrä minimoidaan.

Tietoturvapolitiikka

Voimatel ja sen johto on sitoutunut ylläpitämään hyvää tietoturvallisuuden tasoa yhtiössä. Tietoturvallisuus tarkoittaa, että kaikkia tietoihin liittyviä riskejä hallitaan ja lievennetään hyväksyttävälle tasolle kaikissa toiminnoissa, niin järjestelmissä kuin manuaalisissa prosesseissa. Voimatel tekee yhteistyötä useiden ulkopuolisten tahojen, mm. asiakkaiden, toimittajien ja alihankkijoiden kanssa, minkä vuoksi tietoturvaperiaatteiden ja -ohjeiden noudattaminen ja tietoisuus ovat erityisen tärkeitä.  Näin varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, saatavuus, eheys sekä oikea käyttötarkoitus. Hyvä tietoturvallisuus on keskeinen liiketoiminnan mahdollistaja Voimatelille.