Siirry sisältöön

Toimintaperiaatteemme

Wave pattern

Toimintaperiaatteemme

Työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet (TTT-periaatteet)

Henkilöstön turvallisuus ja terveys on lähtökohtana yhtiön kaikessa toiminnassa. Voimatel Oy on sitoutunut työntekijöiden työterveyden ja –turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen.

TTT-toimintaa kehitetään yhteistyössä koko henkilöstön ja muiden olennaisten sidosryhmien kanssa. Haemme aktiivisesti uusia keinoja ja tapoja kannustaa henkilöstöä ennakoivaan toimintaan turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön saavuttamiseksi. Tavoitteena on nolla tapaturmaa ja nolla työkyvyttömyyseläkettä.

Panostamme riskienhallintaan arvioimalla säännöllisesti työterveys- ja työturvallisuusriskejä ja kannustamalla henkilöstöä aktiiviseen turvallisuushavainnointiin. Kirjaamme turvallisuushavainnot, tapaturmat sekä läheltä piti ‐tilanteet tavoitteenamme oppia niistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Voimatel panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölleen laadukkaan työterveyshuollon valtakunnallisesti. Asianmukaisilla työ- ja suojavälineillä sekä -menetelmillä minimoimme työntekijöille tai muille sidosryhmille toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit. Säännöllisellä työterveys- ja työturvallisuustoiminnalla (TTT-toiminnalla) sekä tätä tukevilla toimintasuunnitelmilla varmistetaan henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden jatkuva kehittäminen.

Henkilöstön työvirettä seurataan säännöllisillä työvirekyselyillä. Kyselyiden tuloksia ja esiin nousevia kehityskohteita seurataan säännöllisesti johdon ja tiimien palavereissa.

Voimatel panostaa henkilöstön tasa-arvoiseen kohteluun. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan joka toinen vuosi. Sen toteutumista seurataan yhteistyössä yhtiön johdon, henkilöstöpalveluiden sekä kaikkien henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

Työmies asettaa työkypärää päähänsä.

Laatuperiaatteet

Päämääränä on parantaa tuotteiden ja palvelun laatua sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. Tuotteet ja palvelut on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja ne ovat laadukkaita sekä kilpailukykyisiä, lähtökohtana on sopimusten mukainen toiminta ja vaatimusten noudattaminen.

Töiden suorittaminen laadukkaasti ja ajallaan kasvattavat asiakkaiden luottamusta organisaatioon. Mahdollisiin reklamaatioihin johtaneet syyt selvitetään ja määritellään toimenpiteet, kuinka vältetään vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa.

Voimatelin logo työtakissa.

Ympäristöperiaatteet

Voimatel Oy pyrkii oman toiminnan jatkuvalla kehittämisellä kustannustehokkaaseen ja ympäristöä säästävään toimintamalliin. Sitoudumme toimimaan ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeisinä periaatteina on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia käyttämällä ympäristöystävällisiä tuotteita sekä pyrkiä liikkumaan luontoa säästävästi.

Energiaa käytetään mahdollisimman vähän ja jätteiden määrä minimoidaan. Kaikessa toiminnassamme noudatamme voimassa olevia ympäristölakeja ja määräyksiä. Kehitämme jatkuvasti palveluita, jotka edistävät tavoitteita kohti vähäpäästöitä yhteiskuntaa.

Kehitämme organisaatiota kestävän kehityksen periaattein päivittämällä tietojamme ja hakemalla aktiivisesti ratkaisuja toimiaksemme entistä ekologisemmin.

Pohjoismainen maisema.

Tietoturvaperiaatteet

Voimatel ja sen johto on sitoutunut ylläpitämään hyvää tietoturvallisuuden tasoa yhtiössä.

Tietoturvallisuus tarkoittaa, että kaikkia tietoihin liittyviä riskejä hallitaan ja lievennetään hyväksyttävälle tasolle kaikissa toiminnoissa, niin järjestelmissä kuin manuaalisissa prosesseissa.

Voimatel tekee yhteistyötä useiden ulkopuolisten tahojen, mm. asiakkaiden, toimittajien ja alihankkijoiden kanssa. Sen vuoksi tietoturvaperiaatteiden ja -ohjeiden noudattaminen ja tietoisuus ovat erityisen tärkeitä. Näin varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, saatavuus, eheys sekä oikea käyttötarkoitus. Hyvä tietoturvallisuus on keskeinen liiketoiminnan mahdollistaja Voimatelille.

Nainen istuu tabletin edessä toimistossa.