Sähköturvallisuuden kehittämiseen panostetaan Voimatelilla

Toimialalla on jo vuosia menty alaspäin sähköturvallisuuskulttuurissa. Yhä enemmän on luotettu aliurakoitsijoiden osaamiseen ja vähennetty perehdytystä vedoten kiireeseen. Aliurakoitsijoille on siirtynyt tehtäviä ja vastuuta oman turvallisuutensa eteen. Aliurakoitsijat ovat hankkineet jopa omia jännitteenkoettimia varmistaakseen oman turvallisuuden purkutöissä. Näin on pikkuhiljaa ajauduttu tilanteeseen, jossa sähköalan ammattihenkilöille kuuluvia tehtäviä on alkanut siirtyä aliurakoitsijoille. Tämä on johtanut selkeään sähköturvallisuuden heikkenemiseen. Muutamina esimerkkeinä voidaan todeta: tehdään töitä liian lähellä jännitteisiä johtoja, purettavaksi annetun verkon turvallisuutta ei ole riittävästi varmistettu, matalaan jätettyjä sähkökaapeleita.

Tähän sähköturvallisuuden  heikkenemiseen herättiin Voimatel Oy:ssä jo muutama vuosi sitten. Silloin aloitimme määrätietoisen sähköturvallisuuden kehittämisen tavoitteena sähköturvallisuuden parantaminen Voimatel Oy:ssä ja meidän aliurakoitsijoilla.

Sähköturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltuna toimitaan turvallisesti, kun rakennetaan verkkoa standardien vaatimusten mukaisesti ja työt tehdään sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaisin menetelmin.

Näin ei kuitenkaan kaikilta osin tapahdu. Tilanteen korjaamiseksi aloimme tutkia yrityksessämme myös sähköstä aiheutuneita vaaratilanteita vastaavin tutkintamenetelmin kuin olimme tutkineet jo sattuneita tapaturmia. Sähkötapaturmia sattuu niin vähän (onneksi!), että pelkästään niitä tutkimalla ja analysoimalla sähköturvallisuuden kehittyminen olisi suunnattoman hidasta. Vaaratilanteiden ja jo sattuneiden tapaturmien tutkinnan tavoitteena on löytää tapahtumien juurisyyt, joiden pohjalta kehitetään työmenetelmiä ja toimintamalleja takaamaan entistä turvallisempi toimintaympäristö.

Tutkinnassa esille tulleiden seikkojen johdosta olemmekin tehneet parannuksia suunnittelu-, työ- ja perehdytysohjeistoomme sähköturvallisuuden lisäämiseksi rakennus ja purkutyömaillamme. Olemme käyneet vaaratilannetutkintojen tuloksia myös asiakkaidemme kanssa läpi ja tuoneet näin parannusehdotuksia myös heidän prosesseihinsa.

Sähkötyöturvallisuuden parantamisella haetaan turvallista työskentelymallia koko tuotantoketjuun maanrakentajista jakeluverkkoasentajiin ja jakeluverkon käyttäjiin. Jakeluverkkoasentajat valmistelevat esimerkiksi työkohteita maallikoille esimerkiksi purkutöissä. Näissä kohteissa tulee olla erittäin huolellinen, jotta purkutyöt voidaan tehdä turvallisesti maallikoiden toimesta. Liian usein asentajien ammattitaitoa pidetään itsestäänselvyytenä, mutta ammattitaidon ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista myös turvallisuuspuolella. On hienoa, että asiakkaamme ovat huomanneet meidän kehitystyön turvallisuusasioissa.

– Jokaisella on oikeus tulla terveenä kotiin työpäivän jälkeen ja velvollisuus varmistaa, ettei kolmansille osapuolille tai työkavereille aiheudu vaaraa tai tapaturmaa meidän töidemme vuoksi. On olut ilo huomata, että Voimatel on ottanut Carunan verkkotöissä työturvallisuus- ja laatuasiat tosissaan. Tämä näkyy työmaillamme aiempaa parempina työmaaperehdytyksinä, suunnitelmallisena työntekona, parantuneissa maastosuunnitelmissa ja valmiin työn tarkastuksen tuloksissa. Näiden asioiden kehittämiseen yhtiössänne on varmasti ponnisteltu ja tehty oikeita toimenpiteitä, kertoo Caruna Oy:n rakennuttajapäällikkö Olli Kujanperä.

Lisäksi aliurakoitsijoiden perehdyttämisellä on valtavan suuri merkitys onnistuneelle lopputulokselle. Turvallisuuden peruslähtökohta on selkeät ohjeet ja rajat siitä, mitkä tehtävät aliurakoitsija tekee ja mitkä kuuluvat sähköalan ammattilaisille. Nämä asiat käydään läpi työmaan perehdytyksessä.

Sähkökaapelin asentaminen on sähkötyötä ja sen vuoksi edellytämme myös kaapeliurakointia tekeviltä koneyksiköiltämme lainsäädännön vaatimusten mukaista ammattitaitoa jakeluverkon rakentamisessa.

– Olemme oikealla tiellä, mutta vielä meillä on nollan tapaturman saavuttamisessa ja laadun parantamisessa tekemistä. Päivittäisen riskiarvion tekeminen työryhmän kanssa ennen töiden aloitusta on ehdoton vaatimus Carunan työmailla. Tässä olemme vielä havainneet puutteita ja uskoisin tämän olen seuraava askel Voimatellin nollaa tapaturmaa tavoiteltaessa. Kun verkkoa rakennetaan, on verkon oltava turvallinen nyt ja tulevaisuudessa. Kaapelien syvyyspoikkeamia havaitaan syvyysmittauksissa edelleen. Tähän epäkohtaan tulisi jokaisen kiinnittää huomiota, kun töitä kentällä tehdään, Kujanperä mainitsee.

Tavoitteenamme on turvallisuustietoisuuden lisääminen niin oman henkilöstömme kuin  aliurakoitsijoiden piirissä. Sen eteen teemme jatkuvasti työtä. Teemana ajattele ensin ja toimi sen jälkeen turvallisesti.

 

Kohti turvallisempaa tulevaisuutta
Jukka Heiskanen
Voimatel  Oy:n sähkötöiden johtaja